DE EN HR Centar za informiranje kupaca (od 0 do 24)072 500 400

Opći uvjeti korištenja - Moj račun

1. Uvod

Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. (u daljnjem tekstu: GPZO) opskrbljivač je prirodnim plinom kupaca na plinskom transportnom sustavu i plinskim distribucijskim sustavima RH i od 2008.g. obavlja javnu uslugu opskrbe prirodnim plinom kupaca kategorije Kućanstvo i djelatnost opskrbe prirodim plinom na plinskom tržištu kupaca kategorije Poduzetništvo. Detalje o trgovačkom društvu GPZO mogu se pronaći na web stranicama www.gpz-opskrba.hr.

Web i mobilna aplikacija "MOJ RAČUN" (u daljnjem tekstu: Sustav) besplatna je on-line usluga za kupce prirodnog plina. i u upotrebi je od 2012.g. Sustav je produkt vizije i želje GPZO da komunikaciju s kupcima plina poboljša i učini je transparentnijom i fleksibilnijom sukladno zahtjevima kupaca plina.

Uvjetima korištenja (u daljnjem tekstu: Uvjeti) detaljno se uređuje način pristupa kupca plina računalnom informacijskom Sustavu kojim upravlja Gradska plinara Zagreb – Opskrba, a uključuju i autentifikacijski protokol za pristup Sustavu zajedno s Web rješenjem i mobilnim aplikacijama na iOS, Android i MS Windows Phone operativnim sustavima.

Sustav ima funkciju portala za prikaz korisnih informacija o potrošji plina, zaduženjima, uplatama, pregledu i dojavi stanja plinomjera, pregledu zaostalih zaduženja i sl. interesantnih kupcima plina. Zaseban dio Sustava koristi se i za dostavu raspodjele potrošnje plina u zajedničkim plinskim kotlovnicama od strane predstavnika stanara zgrade ili ugovornih tvrtki.

2. Sustav

2.1. Opis Sustava

Sustav omogućuje kupcu pregled slijedećih informacija i funkcionalnosti:
 • pregled prometa, zaduženja, uplata i stanje salda,
 • pregled stanja plinomjera,
 • pregled okvirne potrošnje plina po mjesecima i godinama,
 • preuzimanje obračuna plina (računa) i akontacijskih rata,
 • informativni izračun troškova potrošnje plina za neki vremenski period,
 • dojavu stanja plinomjera,
 • odabir opcije dostave računa poštom ili e-mailom,
 • admistraciju korisničkih podataka (dodavanje i brisanje šifre kupca, promjenu lozinke, podnašanje upita i deaktivaciju korisničkog računa)
 • pregled stanja ovtha i utuženih potraživanja (ukoliko postoje) i
 • raspodjelu potrošnje plina po pojedinom stanaru u zgradama koje posjeduju zajedničke kotlovnice (samo za predstavnike stanara i ovlaštene tvrtke u zajedničkim kotlovnicama).

2.2. Tehnički uvjeti za korištenje sustava

Tehnički uvjeti za korištenje Sustava su sljedeći:
 • stolno ili prijenosno računalo,
 • mobilni ili tablet uređaj,
 • pristup Internetu,
 • instaliran odgovarajući internetski preglednik prema preporukama GPZO kao upravitelja Sustava i administratora i
 • instalirana odgovarajuća verzija mobilne aplikacija Sustava MOJ RAČUN na iOS, Android i MS Windows Phone operacijskim sustavima.

2.3. Način pristupa Sustavu

U slučaju web apliakcije, Sustavu se pristupa korištenjem Web sučelja putem HTTPS (eng. Secure Hyper Text Transfer Protocol) internetskog protokola koji omogućuje sigurnu razmjenu podataka između korisnika i Sustava putem on-line sučelja za prijavu. Sustavu se pristupa i putem mobilnih aplikacija koje su dostupne na iOS, Android i MS Windows Phone platformama putem sučelja za prijavu. Pri svakom pristupu, osim u slučaju mobilnih aplikacija na kojima se pristupni podaci upisuju u inicijalnom pokretanju te u slučaju kada su obrisani, korisnici Sustava koriste odgovarajuće pristupne podatke koji omogućuju identifikaciju i autentifikaciju korisnika Sustava.

3. Korisnici

3.1. Vrste

Korisnici Sustava mogu biti pravne ili fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu koji imaju pravni temelj za korištenje Sustava odnosno podataka iz Sustava (u daljnjem tekstu zajedno kao: Korisnici Sustava). Za potrebe korištenja sustava, svi su korisnici dužni pribaviti valjani osobni identifikacijski broj (OIB) koji izdaje Porezna uprava Ministarstva financija RH. Ovisno o pravima i obvezama, pod Korisnike Sustava smatraju se:
 • GPZO kao vlasnik i administrator Sustava,
 • Kupci plina kategorije javne usluge opskrbe plinom kao korisnici sustava (Kućanstvo),
 • Kupci plina kategorije Poduzetništvno,
 • Predstavnici stanara zgrada sa zajdničkom kotlovnicom i ovlaštene tvrtke od strane stanara (omogućen je samo web pristup Sustavu) i
 • Ostali korisnici Sustava ovisno o zakonskim zadaćama i potrebi praćenja podataka koji se obrađuju u Sustavu.

3.2. Upis podataka o Korisniku Sustava

U Sustav se upisuju podaci o korisnicima Sustava, zajedničkim kotlovnicama te podaci o kupcima plina. Podaci o kupcima plina upisuju se u Sustav temeljem korištenja javne usluge opskrbe plinom sukladno važećoj zakonskoj regulativi. Svaki korisnik javne usluge opskrbe plinom jedinstveno se diferencira po OIB-u. Podaci koji se upisuju u Sustav su obvezni.
Obvezne podatke za pojedinog predstavnika stanara unosi GPZO. Upisom podataka u smislu ove točke smatraju se i sve naknadne izmjene i dopune podataka o korisnicima Sustava.

3.3. Korisnički računi

Svaki korisnik Sustava, određen pojedinačnim OIB-om i ima pravo na jedan korisnički račun. GPZO uvijek ima ovlasti za uređivanje svih podataka koji se tiču tog korisnika Sustava i ukoliko u slučaju Zajedničkih kotlovnica uređivanje nije dodijeljeno u nadležnost Predstavniku stanara ili drugom korisniku Sustava čija je to zakonska zadaća.

Odgovornost za korištenje korisničkog računa uvijek ima korisnik Sustava koji je evidentiran kao nositelj korisničkog računa, osim u slučaju kada se dokaže da je do pristupa Sustavu došlo propustom koji nije na strani korisnika Sustava.

4. Otvaranje korisničkih računa

4.1. Ovlaštenje za otvaranje

Korisničke račune otvaraju isključivo korisnici Sustava, a zatvaraju ga korisnici Sustava ili GPZO. Korisnički račun za predstavnika stanara zgrade otvara i zatvara GPZO. Iznimno od navedenog, u slučaju kada je to potrebno radi urednog funkcioniranja Sustava, GPZO može otvoriti korisnički račun za bilo kojeg korisnika Sustava, bez obzira na njegovu ulogu.

4.2. Razlog otvaranja

Korisnički račun otvara se svakom korisniku Sustava - ugovornom kupcu prirodnog plina navedenom u točki 2.1. ovih Uvjeta radi omogućavanja pristupa i korištenja Sustava od strane korisnika.

4.3. Način otvaranja – registracije računa

Korisnički račun otvara se nakon što su u Sustav ra registraciju upisani pristupni podaci o kupcu plina koji se sastoje od korisničkog imena (e-mail), imena, prezimena, šifre kupca, broja plinomjera, OIB-a kupca i kontrolnog elementa da se radi o čovjeku, a ne stroju „Uparite boju s navedenom.“

4.4. Predaja pristupnih podataka

Pristupne podatke za korisnički račun Korisniku Sustava odnosno fizičkoj osobi koja je prema važećim propisima ovlaštena za zastupanje Korisnika Sustava ili kojoj je Korisnik Sustava izdao odgovarajuću punomoć za preuzimanje pristupnih podataka predaje Korisnik Sustava koji je otvorio korisnički račun.

Izdavanje punomoći za preuzimanje pristupnih podataka ne oslobađa Korisnika Sustava od odgovornosti za ispunjavanje njegovih podataka te svih drugih odgovornosti koje proizlaze iz činjenice korištenja sustava Moj račun (npr. odgovornost za štetu, odgovornost za zaštitu osobnih podataka, odgovornost za točnost i istinitost podataka koji se u ime i za račun Korisnika Sustava unose u sustav Moj račun, odgovornost za primjereno korištenje sustava Moj račun u skladu s uvjetima korištenja i dr.).

5. Administriranje korisničkih računa

5.1. Ovlaštenja za administraciju

Administracija korisničkih računa obuhvaća sve radnje koje su usmjerene na promjenu podataka vezanih uz korisnički račun, odnosno pristup korisničkom računu, npr. promjena podataka o korisniku Sustava, promjena ovlaštenja korisničkog računa i sl.

Administraciju korisničkih računa mogu vršiti sami korisnici Sustava ili osobe koju je korisnik Sustava ovlastio za korištenje Sustava u dijelu u kojem se administriranje ne vrši isključivo od strane GPZO. Sustav bilježi svaku radnju kojom se administrira korisnički račun na način da se bilježi vrijeme takve radnje te identifikator osobe koja je predmetnu radnju izvršila.

5.2. Način administriranja

Administriranje se vrši izravnim promjenama i upisima podataka u Sustav uz korištenje pristupnih podataka vezanih uz korisnički račun koji se administrira.

6. Zatvaranje korisničkih računa (deaktivacija Korisnika)

6.1. Ovlaštenja za zatvaranje

Korisničke račune otvaraju isključivo korisnici Sustava, a zatvaraju ga korisnici Sustava ili GPZO. Korisnički račun za predstavnika stanara zgrade otvara i zatvara GPZO. Iznimno od navedenog, u slučaju kada je to potrebno radi urednog funkcioniranja Sustava, GPZO može otvoriti korisnički račun za bilo kojeg korisnika Sustava, bez obzira na njegovu ulogu. Korisnički račun zatvara isključivo korisnik sustava.

6.2. Razlog zatvaranja(deaktivacija)

O zatvaranju korisničkog računa samostalno i bezuvjetno odlučuje Korisnik Sustava. Razlog zatvaranja korisničkog računa može biti radi nemogućnosti korištenja usluge na način propisan ovim Uvjetima te slobodna volja korisnika sustava(npr. prestanak postojanja Korisnika Sustava ili prestanak okolnosti koje su važećim propisima određene kao temelj za obvezno korištenje Sustava).

6.3. Način zatvaranja

Korisnički račun zatvara se od strane osobe koja je ovlaštena za zatvaranje računa.

6.4. Podaci o zatvorenim računima (deaktiviranim Korisnicima Sustava)
Podaci o zatvorenim korisničkim računima odnosno deaktiviranim Korisnicima Sustava pohranjuju se u Sustavu. U slučaju potrebe za ponovnim otvaranjem korisničkog računa odnosno aktivaciji Korisnika Sustava, na odgovarajući način će se primijeniti odredbe ovih Uvjeta o upisu podataka o Korisnicima Sustava odnosno otvaranju korisničkih računa. Za ponovno otvaranje korisničkog računa odnosno aktivaciju Korisnika Sustava koristit će se podaci pohranjeni u Sustavu uz njihovo obavezno ažuriranje u trenutku ponovnog otvaranja odnosno aktivacije.

7. Identifikacija i autentifikacija

7.1. Identifikacija

Identifikacija Korisnika Sustava odnosno osobe ovlaštene za korištenje Sustava putem korisničkog računa vrši se korištenjem korisničkog imena. Obveznici kao korisničko ime koriste jedno od svojih adresa e-pošte.

7.2. Autentifikacija

Autentifikacija Korisnika Sustava odnosno osobe ovlaštene za korištenje Sustava putem korisničkog podračuna vrši se korištenjem lozinke. Inicijalna lozinka Korisnicima Sustava dodjeljuje se pri otvaranju korisničkog računa. Korisnici Sustava mogu u svako vrijeme promijeniti dodijeljenu lozinku.

8. Podaci u Sustavu

8.1. Vrste podataka

Podaci koji se prikupljaju i obrađuju putem Sustava su obvezni. Prikupljanje obveznih podataka temelji se na važećim propisima koji reguliraju poslovanje GPZO. Prikupljanje obveznih podataka uvjet je za mogućnost korištenja funkcionalnosti koje imaju Korisnici Sustava. Putem Sustava se prikupljaju i obrađuju sljedeće vrste podataka:
 • Podaci o Korisnicima Sustava,
 • Financijski podaci i obračuni,
 • Matični podaci i parametri Sustava,
 • Podaci o predstavnicima stanara zajedničkih kotlovnica,
 • Podaci o zajedničkim kotlovnicama i
 • Ostali podaci.
   

8.1.1. Podaci o Korisnicima Sustava

Podaci o Korisnicima Sustava sastoje se od obveznih ugovornih podataka o fizičkim i pravnim osobama koje imaju mogućnost korištenja Sustava. Obvezni podaci o Korisnicima Sustava propisani su važećim zakonskim propisima i služe za identifikaciju Korisnika Sustava i utvrđivanje kategorije u koju Korisnik Sustava pripada te ovlaštenja za unos i pristup podacima. Pojedini podaci o Korisnicima Sustava mogu se smatrati osobnim podacima u smislu važećih propisa.

8.1.2. Financijski podaci i obračuni

Financijski podaci i obračuni sastoje se od podataka iz sustava za obračun i naplatu plina GPZO. Isti se preuzimaju i prikazuju na Sustavu. Financijski podaci koje generira Sustav generiraju se na temelju podataka o korisnicima Sustava, unesenim podacima korisnika i predstavnika stanara te podataka o prometu po uplatnim računima uz primjenu određenih parametara i metodologije obračuna propisane važećim propisima.

8.1.3. Matični podaci i parametri Sustava

Matični podaci i parametri Sustava sastoje se iz podataka koji služe za ispravan rad Sustava što uključuje ispravne obračune i evidencije ostalih podataka. Matični podaci i parametri Sustava temelje se na važećim propisima i standardima.

8.1.4. Ostali podaci
Ostali podaci sastoje se iz podataka koje generira Sustav i podataka koje ovisno o svojoj nadležnosti unose korisnici Sustava, a služe za obavještavanje drugih korisnika Sustava o obvezama te načinu korištenja Sustava i podataka iz Sustava, temama vezanim uz poslovanje GPZO te drugim podacima koji služe informiranju korisnika Sustava.

8.1.5. Podaci o predstavnicima stanara zajedničkih kotlovnica

Podaci o predstavnicima stanara sastoje se od obveznih podataka. Obvezni podaci o predstavnicima stanara propisani su važećim propisima te služe u svrhu ispunjavanja obveze i načina prijave stanja plinomjera za pojedinog stanara te u svrhu obračuna u vezi navedenog. Pojedini podaci o predstavnicima stanara mogu se smatrati osobnim podacima u smislu važećih propisa.

8.1.6. Podaci o zajedničkim kotlovnicama

Podaci o zajedničkim kotlovnicama sastoje se od obveznih podataka. Obvezni podaci o korisničkim zajedničkim kotlovnicama služe u svrhu ostvarivanja sigurnog pristupa sustavu i provođenje nadzora u vezi navedenog. Pojedini podaci o korisničkim računima mogu se smatrati osobnim podacima u smislu važećih propisa.

8.2. Pristup podacima 

Pregled podataka o korisnicima Sustava ostvaruju:
 • Administrator sustava,
 • Korisnici Sustava za vlastite podatke,
 • Predstavnik stanara za podatke o stanarima u zgradi kojoj obavlja dužnost predstavnika stanara,
 • Nadležna tijela javne vlasti sukladno zakonskim zadaćama i potrebi praćenja podataka koji se obrađuju u Sustavu, na temelju javne ovlasti ili na vlastiti zahtjev i uz obrazloženje u koju svrhu se pristup ostvaruje
Uređivanje podataka o Korisnicima Sustava omogućava se:
 • GPZO,
 • Nadležima tijelima javne vlasti sukladno zakonskim zadaćama i potrebi praćenja podataka koji se obrađuju u Sustavu, na temelju javne ovlasti ili na vlastiti zahtjev i uz obrazloženje u koju svrhu se pristup ostvaruje.
Pregled podataka o korisničkim računima:
 • Korisnici Sustava za vlastite korisničke račune,
 • Predstavnici stanara za podatke o potrošačima plina u zgradi/ma u kojima je predstavnik stanara,
 • GPZO za sve korisničke račune Pregled podataka o korisničkim računima ne uključuje i pravo pregleda lozinki.
Uređivanje podataka o korisničkim računima omogućeno je:
 • GPZO,
 • Korisnicima Sustava,
 • Predstavnicima stanara.
Pregled financijskih podataka i obračuna ostvaruju:
 • GPZO,
 • Korisnik Sustava za vlastite plinomjere,
 • Nadležna tijela javne vlasti sukladno zakonskim zadaćama i potrebi praćenja podataka koji se obrađuju u Sustavu, na temelju javne ovlasti ili na vlastiti zahtjev i uz obrazloženje u koju svrhu se pristup ostvaruje
Uređivanje financijskih podataka i obračuna omogućeno je:
 • GPZO - na pisan i obrazložen zahtjev Korisnika Sustava ili na temelju javno dostupnih podataka, odnosno javne ili druge isprave koja ima snagu javne isprave.
Matični podaci i parametri Sustava:
 • Pregled i uređivanje matičnih podataka i parametara Sustava omogućeno je isključivo GPZO-u.

Ostali podaci:
 • Pregled ostalih podataka ostvaruju Korisnici Sustava kojima su takvi podaci adresirani te GPZO. Uređivanje ostalih podatka ostvaruju Korisnici Sustava koji su ovlašteni za unos takvih podataka te GPZO.
Iznimno od gore navedenih odredbi, pregled i uređivanje bilo kojih podataka može ostvariti i treća osoba na temelju pravomoćne ili izvršne odluke suda ili drugog tijela javne vlasti.
U navedenom slučaju osobe ovlaštene za pristup i/ili uređivanje podataka dužne su takvoj osobi pružiti odgovarajuću pomoć pri izvršenju predmetne odluke te privremeno, za potrebe takvog izvršenja, imenovanoj osobi otvoriti korisnički račun s odgovarajućim ovlaštenjima.

8.3. Ograničenje pristupa podacima

GPZO može bilo kojem Korisniku Sustava privremeno onemogućiti pristup određenim podacima u Sustavu odnosno ograničiti korištenje korisničkog računa:
 • ako se utvrdi da je korisnik Sustava na bilo koji način zloupotrebljavao Sustav odnosno neovlašteno pristupo ili pokušao pristupiti, odnosno uređivati podatke koji se obrađuju u Sustavu,
 • ako se utvrdi da korisnički račun ne koristi osoba kojoj je isti dodijeljen,
 • ako je korisnik Sustava ili osoba kojoj je dodijeljen korisnički račun neovlašteno raspolagala s podacima iz Sustava ili kršila propise o zaštiti osobnih podataka, a takvo je kršenje utvrdilo tijelo nadležno za zaštitu osobnih podataka ili drugo tijelo javne vlasti,
 • ako je poslovna sposobnost korisnika Sustava ili osobe kojoj je dodijeljen korisnički račun ograničena, a valjano odobrenje zakonskog zastupnika nije dano,
 • ako korisnik Sustava ili osoba kojoj je dodijeljen korisnički podračun više nema ovlaštenja temeljem kojih bi ostvarivala pravo na Korištenje Sustava,
 • ako je korisnik Sustava ili osoba kojoj je dodijeljen korisnički podračun dala lažne podatke ili podatke koji se odnose na treću osobu, a da za to nije valjano ovlaštena i
 • ako postoji sumnja da Sustav koristi treća osoba koja nije na propisan način ovlaštena za korištenje Sustava putem korisničkog računa.
Radi osiguranja zaštite podataka koji se vode putem Sustava, ograničavanje pristupa izvršit će se prema diskrecijskoj procjeni ovlaštenih stručnih službi GPZO, na temelju uvida u podatke o aktivnostima na Sustavu, javno dostupne podatke, javne ili privatne isprave kao i druge podatke koji upućuju na neku od gore navedenih okolnosti, a koje bi mogle uzrokovati neovlašteni pristup, uređivanje i uporabu podataka koji se smatraju osobnim podacima odnosno kreirati iskrivljene statističke i financijske podatke koje generira Sustav.

U slučaju ograničenja pristupa, GPZO će izravno ili putem tijela javne vlasti obavijestiti korisnika Sustava o čijem se korisničkom računu radi o poduzetim radnjama, a u slučaju kad ograničenje nije temeljeno na javno dostupnom podatku, odnosno javnoj ili privatnoj ispravi sa snagom javne isprave, zatražiti očitovanje korisnika Sustava.

U slučaju ograničenja pristupa korisniku Sustava ili osobi kojoj je dodijeljen korisnički podračun, a koja ograničenja utječu na ispunjavanje važećim propisima propisanih obveza korisnika Sustava, GPZO će, ako je to moguće u predmetnom slučaju, osigurati korisniku Sustava ispunjenje propisanih obveza na drugi odgovarajući način.

8.4. Točnost i istinitost podataka

Korisnik Sustava dužan je provjeravati točnost i istinitost podataka koji su upisani u Sustav, a koji se odnose na njega. Korisnik Sustava dužan je osigurati provjeru točnosti i istinitosti podataka koji se u Sustav upisuju putem pristupnih podataka tog korisnika Sustava odnosno na temelju njegovih korisničkih računa, neovisno pristupa li se sustavu putem online sučelja za prijavu.

Korisnik Sustava se obvezuje obavijestiti GPZO o bilo kakvoj promjeni ili uočenoj grešci u podacima koji su uneseni u Sustav, a koji se odnose na podatke ili ovlasti tog Korisnika Sustava, odmah po nastanku promjene odnosno uočavanju greške, a najkasnije u roku od 8 dana te dostaviti odgovarajući dokaz o nastaloj promjeni. U slučaju promjene ili uočavanja greške u podacima koje je korisnik Sustava ovlašten uređivati sam, dužan je predmetne promjene unijeti u Sustav odnosno izvršiti ispravak greške odmah po nastanku promjene odnosno uočavanju greške, a najkasnije u roku od 8 dana. Ako Korisnik Sustava ne postupi na gore opisan način, odgovara za svu štetu te za sve eventualne obveze koje nastanu ili mogu nastati na temelju činjenice da uneseni podaci nisu promijenjeni ili ispravni.

8.5. Primjerenost podataka

Podaci koji se unose u Sustav moraju biti primjerenog sadržaja, odnosno takvi podaci ne smiju:
 • sadržavati lažni ili netočni sadržaj odnosno biti usmjereni da kod prosječnog korisnika izazivaju percepciju određene činjenice na način koji ne korespondira sa stvarnim stanjem,
 • poticati ili upućivati na mržnju, nasilje, zlostavljanje, rasizam, spolnu, vjersku ili političku nesnošljivost odnosno kršenje prava i vrijednosti propisanih ustavnopravnim poretkom Republike Hrvatske i prihvaćenim međunarodnim konvencijama i/ili ugovorima, odnosno poticati ili upućivati na djelatnost organizacija/skupina koje krše ili potiču kršenje takvih prava i vrijednosti,
 • poticati ili upućivati na izrabljivanje ili nepoštenu zaradu na štetu drugih - biti namijenjeni izazivanju šoka ili zgražanja,
 • sadržavati moralno neprimjereni sadržaj.
Korisnik Sustava dužan je osigurati provjeru primjerenosti podataka koji se u Sustav upisuju putem pristupnih podataka tog korisnika Sustava odnosno na temelju njegovih korisničkih računa. Korisnik Sustava u potpunosti odgovara za unos neprimjerenih podataka koji se u Sustav upisuju putem pristupnih podataka tog Korisnika Sustava odnosno na temelju njegovih korisničkih računa.

8.6. Ustupanje i obrada podataka

Osobni, statistički i financijski podaci koji se odnose na točno određenog Korisnika Sustava, točno određen objekt ne mogu se bez privole Korisnika Sustava o kojem se radi ili Obveznika uz čiji su objekt statistički podaci vezani, odnosno bez privole korisnika plina na kojeg se odnose, objavljivati javnosti niti se isti prikazivati odnosno ustupati ostalim Korisnicima Sustava ili trećim osobama, osim u slučaju kada je takva objava predviđena važećim propisima odnosno kada drugi Korisnici Sustava ili treće osobe na temelju važećih propisa imaju pravo uvida u takve podatke. Svi ostali podaci mogu se javno objavljivati sukladno važećim propisima ili po potrebi ustupati ostalim Korisnicima Sustava i trećim osobama.

9. Odgovornost za korištenje Sustava

9.1. Odgovornost korisnika Sustava

Korisnik Sustava i svaka treća osoba koju je korisnik Sustava opunomoćio da u njegovo ime i za njegov račun koristi Sustav, odgovorna je:
 • za preuzimanje i korištenje pristupnih podataka,
 • za korištenje i upravljanje korisničkim računom,
 • za uređivanje podataka u Sustavu ovisno o ovlaštenju za uređivanje i obveznosti unosa takvih podataka,
 • za ispunjavanje obveza na način i u rokovima propisanim važećim propisima,
 • za osiguravanje točnosti, istinitosti i primjerenosti podataka koje je korisnik Sustava ovlašten unositi ili uređivati,
 • za zaštitu osobnih podataka kojima ostvaruje pristup,
 • za svu štetu koja nastane postupanjem protivnom važećim propisima i/ili ovim Uvjetima korištenja,
 • za radnje koje je putem Sustava osobno poduzeo ili propustio poduzeti sam Korisnik Sustava, odgovara Korisnik Sustava,
 • za radnje koje je putem Sustava poduzela ili propustila poduzeti treća osoba koju je Korisnik Sustava opunomoćio da u njegovo ime i za njegov račun koristi Sustav,
 • za pristup Sustava, solidarno odgovaraju treća osoba i Korisnik Sustava.

9.2. Oslobođenje od odgovornosti

Činjenica da je Korisnik Sustava opunomoćio treću osobu da u njegovo ime i za njegov račun koristi Sustav ne oslobađa Korisnika Sustava od odgovornosti za ispunjavanje obveza na način propisanim važećim propisima te svih drugih odgovornosti koje proizlaze iz činjenice korištenja Sustava. Korisnik Sustava ili treća osoba koju je Korisnik Sustava opunomoćio da u njegovo ime i za račun njegov račun koristi Sustav može biti oslobođena od odgovornosti samo ako dokaže da je do pogrešnog korištenja Sustava, poduzimanja ili propuštanja poduzimanja određene radnje došlo:
 • uslijed više sile,
 • uslijed protupravne radnje na koju Korisnik Sustava ili treća osoba koju je Korisnik Sustava opunomoćio da u njegovo ime i za njegov račun koristi Sustav nije mogao utjecati, a takva nezakonita radnja je utvrđena pravomoćnom odlukom nadležnog tijela javne vlasti,
 • uslijed prisile, prijevare ili dovođenja u zabludu Korisnika Sustava ili treće osobe koju je Korisnik Sustava opunomoćio da u njegovo ime i za njegov račun koristi Sustav, ako je prisila, prijevara ili dovođenje u zabludu utvrđena pravomoćnom odlukom nadležnog tijela javne vlasti.

U slučajevima kada je korisnik Sustava ili treća osoba koju je Korisnik Sustava opunomoćio da u njegovo ime i za njegov račun koristi Sustav dokazala da postoji razlog za oslobođenje od odgovornosti GPZO će izvršiti odgovarajuće radnje da se predmetni razlog evidentira te izvršiti određene izmjene i dopune u podacima i Sustavu u odnosu na koje se primjenjuje oslobođenje od odgovornosti.

10. Završne odredbe

10.1. Salvatorna klauzula

Ako bi neka od odredbi ovih Uvjeta bila ili postala nedjelotvorna ili nepravovaljana, to neće utjecati na djelotvornost i pravovaljanost ostalih odredbi. Takva nedjelotvorna ili nepravovaljana odredba zamijenit će se odredbom koja je najbliža svrsi nedjelotvorne ili nepravovaljane odredbe.

10.2. Mjerodavno pravo

Na prava i obveze temeljene na ovim Uvjetima korištenja primjenjuju se odredbe hrvatskog prava bez primjene odredbi propisa o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima.

10.3. Sudska nadležnost

Za sve sporove koji proizlaze iz ovih Uvjeta korištenja utvrđuje se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

10.4. Objava Uvjeta i način primjene

Ovi će se Uvjeti, kao i sve njihove izmjene i/ili dopune, objaviti na internetskim stranicama www.mojracun.gpz-opskrba.hr i mobilnim aplikacijama MOJ RAČUN na iOS, Android i Windows operativnih sustava te obvezuju svakog korisnika Sustava koji će o sadržaju istih biti obaviješten prilikom prve prijave u Sustav te po svakoj izmjeni istih od strane GPZO kao osobe nadležne za uspostavljanje i održavanje Sustava.


U Zagrebu, 21.10.2016.g.


Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.