DE EN HR Centar za informiranje kupaca (od 0 do 24)072 500 400

Energetski pretvornik

1Sm3 = 9,2607 kWh*

Sm3 - standardni metar kubni prirodnog plina pri standardnim uvjetima tlaka od 101.325 Pa i temperaturom od 288,15 K

Hd – donja ogrjevna vrijednost 1 Sm3 prirodnog plina od 33.338,25 kJ/ Sm3

* Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog plina, NN 128/11, članak 2.a