DE EN HR Centar za informiranje kupaca01 6184 601

Usluga opskrbe plinom – model formiranja cijene prirodnog plina

Cijene1 kWh prirodnog plina za krajnje kupce koji ne koriste opskrbu plinom u obvezi javne usluge i zajamčene opskrbe formiraju se na osnovu pojedinačnih ugovora o opskrbi plinom između Gradske plinare Zagreb – Opskrbe d.o.o. kao opskrbljivača i krajnjih kupaca prirodnog plina sukladno čl. 4. i čl. 6. Općih uvjeta o opskrbi plinom (NN 50/18).