DE EN HR Centar za informiranje kupaca01 6184 601

Obavijest kupcima

Poštovani kupci plina,

Sukladno odredbama Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom određeno da se za utvrđivanje i obračun količine plina te za izražavanje jediničnih cijena iz područja plina kao mjerna jedinica koristi kWh.

Od 2014.g., promjenom zakonske regulative došlo do sljedećih promjena na računima za potrošnju prirodnog plina:

  • obračunska mjerna mjesta su svrstana u tarifne modele (TM1 do TM12) ovisno o potrošnji prirodnog plina u prethodnoj godini i
  • obračunskim mjernim mjestima je dodijeljen faktor korekcije, koeficijent kojim se množi vrijednost obujma plina izmjeren na plinomjeru pri radnim uvjetima mjerenja da bi se dobila vrijednost obujma plina koja odgovara standardnom stanju plina
Podatke o tarifnim modelima i faktorima korekcije, mi kao opskrbljivač, zaprimamo od operatora distribucijskih sustava sukladno Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava (NN 50/18, 88/19, 36/20).
Za potrošnju plina kupaca kategorije kućanstvo primjenjuje se cijena plina koju je odlukom donijela Uprava GPZ-Opskrbe d.o.o.:
 
  • od 01.04.2020.g. do 31.12.2020.g. Odluka Uprave GPZ-Opskrbe d.o.o. o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 01.04.2020.g. do 31.12.2020.g. (54/2020-OP)
  • od 01.01.2021.g. do 31.03.2021.g. Odluka Uprave GPZ-Opskrbe d.o.o. o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 01.01.2021.g. do 31.03.2021.g. (268/2020-OP)
Cijena se primjenjuje za kupce kategorije kućanstvo (javna usluga opskrbe plinom) ovisno o tarifnom modelu, na očitane količine plina, korigirane faktorom korekcije i preračunate u energiju osnovom donje ogrjevne vrijednosti plina za obračunski period. Sve navedene podatke, osim krajnje cijene opskrbe plinom, GPZ - Opskrba d.o.o. zaprima od operatora distribucijskih sustava.

Fiksna mjesečna naknada ne ovisi o potrošnji plina i obračunava se ovisno o tarifnom modelu i sukladno već spomenutim Odlukama o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe.

Tarifni model kupaca koji se opskrbljuju plinom putem zajedničkih kotlovnica utvrđuje se osnovom ukupne potrošnje plina zajedničke kotlovnice.
 
Izračun energije isporučenog plina

Sukladno članku 56. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN 50/18, NN 88/19, 36/20), količina plina se izražava u m3 kao cjelobrojna vrijednost te se sukladno članku 58. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava, energija isporučenog plina utvrđuje se kao umnožak količine plina i iznosa ogrjevne vrijednosti isporučenog plina za određeno obračunsko razdoblje, a izražava se kao cjelobrojna vrijednost u kWh.

Iznos ogrjevne vrijednosti odnosi se na donju ogrjevnu vrijednost plina za obračunski period, izražen u kWh/m3, zaokruženo na šest decimalna mjesta sukladno članku 58. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN 50/18, NN 88/19, 36/20).
Operatori distribucijskih područja (distributeri plina) dostavljaju nam, kao opskrbljivaču plinom, podatke o očitanjima plinomjera, faktoru korekcije i ogrjevnoj vrijednosti te su se pritom dužni pridržavati zakonske regulative, a istu je Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. kao opskrbljivač plinom dužna primijeniti prilikom obračuna potrošnje prirodnog plina.

Opskrba u obvezi javne usluge –  opskrba plinom koja se u općem gospodarskom interesu obavlja po reguliranim uvjetima radi osiguravanja sigurnosti, redovitosti, kvalitete i cijene opskrbe kućanstava (Zakon o tržištu plina, NN 18/18, NN 23/20).

Kućanstvo – krajnji kupac koji kupuje plin za potrošnju u vlastitom kućanstvu (Zakon o tržištu plina, NN 18/18, NN 23/20).
 
S poštovanjem,
Vaša Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o.


 

Slika5