DE EN HR Centar za informiranje kupaca (od 0 do 24)072 500 400

Provedba opće uredbe o zaštiti osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka
Ovom Politikom privatnosti (dalje: Politika) želimo Vam pružiti detaljnije informacije o obradi Vaših osobnih podataka u vezi s korištenjem usluga Gradske plinare Zagreb - Opskrba  d.o.o. kao i pravima koja možete ostvariti u vezi s obradom tih podataka.
Zaštita Vaše privatnosti nam je izuzetno važna pa molimo da ovu Politiku pažljivo pročitate.

Politika se primjenjuje na sve osobne podatke krajnjih kupaca koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno. Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.
Ova Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.
 
Voditelj obrade osobnih podataka
Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o.
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
OIB: 74364571096 
e-mail: opskrba@gpz-opskrba.hr
web: www.gpz-opskrba.hr

Za pitanja o obradi Vaših osobnih podataka ili u vezi ostvarivanja prava na zaštitu podataka molimo Vas da se obratite našem službeniku za zaštitu podataka.
Kontakt podaci:
gpzo.zastitaosobnihpodataka@gpz-opskrba.hr
tel: 01/6437-416

Svrha i pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka
Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i ostalih propisa o zaštiti osobnih podataka.
Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhe koje su navedene u ovoj Politici i to u skladu sa sljedećim pravnim osnovama:
 
Poduzimanje predugovornih radnji, sklapanje i izvršavanje ugovora o korištenju usluga voditelja obrade
Osobne podatke koje nam dostavljate putem predugovorne dokumentacije/obrazaca voditelja obrade obrađujemo u svrhu utvrđivanja Vaših potreba i zahtjeva kako bismo Vam pružili optimalnu uslugu.
Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhu izvršavanja ugovora.

Ispunjavanje zakonskih obveza
Vaše osobne podatke obrađujemo i radi ispunjavanja naših zakonskih obveza.

Legitimni interesi
Vaše osobne podatke imamo pravo obrađivati u svrhu naših legitimnih interesa, osim u slučajevima kada su od tih interesa jači Vaši interesi ili Vaša temeljna prava i slobode koja zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Pri tome ćemo uzimati u obzir Vaša razumna očekivanja o obradi osobnih podataka koja se temelje na Vašem ugovornom ili drugom odnosu s nama.
Pod legitimnim interesom podrazumijevamo obrade koje služe kako bi se unaprijedio proces, razvoj i unapređenje poslovanja, modernizirale usluge, ponudile usluge za koje je razvidno da bi nam olakšale poslovanje, unaprijedilo naše upravljanje vlastitim financijama te u korist rješavanja sudskih sporova.

Privola
U određenim slučajevima, kada davanje podataka nije nužno za uspostavu ili nastavak poslovnog odnosa s ispitanikom, voditelj obrade može tražiti privolu ispitanika za obradu podataka u određene svrhe. Ako se obrada temelji na privoli, ispitanik ju u svakom trenutku može povući, ali to ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja privole. Uskrata privole neće utjecati na mogućnost zaključenja ugovornog odnosa.
Podatke koje prikupimo putem adresa e-pošte koristimo samo radi ispunjavanja Vaših zahtjeva. Podatke koje ste nam dali prilikom registracije na našim Internet stranicama čuvat ćemo radi ispunjavanja zakonite svrhe, kroz cijelo vrijeme postojanja Internet stranice. U slučaju gašenje iste, podaci ispitanika se više neće prikupljati i bit će uništeni.

Kategorije osobnih podataka koje obrađujemo
Obrađujemo osobne podatke koje smo prikupili od Vas putem predugovorne dokumentacije/obrazaca, a koji uključuju Vaše osnovne podatke (npr. ime i prezime fizičke osobe odnosno odgovorne osobe pravne osobe ili potpisnika pravne osobe, adresa, osobni identifikacijski broj, kontaktni broj telefona, adresa elektroničke pošte, identifikacijska oznaka obračunskog mjernog mjesta, broj zemljišnoknjižne čestice itd.).
 
Otkrivanje Vaših osobnih podataka
Ako je nužno radi postizanja prethodno navedenih svrha obrade, odnosno ako je utvrđeno obvezujućim primjenjivim propisima, Vaše osobne podatke možemo otkriti fizičkim i/ili pravnim osobama, tijelima javne vlasti ili drugim tijelima (primatelji).
Bez obzira kojim primateljima dostavljamo Vaše osobne podatke, mi ćemo dostaviti samo one podatke koji su neophodni za postizanje konkretne svrhe obrade.

Vaše osobne podatke možemo, u skladu s posebnim propisima, dostaviti  tijelima javne vlasti u svrhu izvršavanja njihovih službenih zadaća kao npr. ministarstvu nadležnom za poslove financija, ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove, nadležnom državnom odvjetništvu kao i sudu, javnom bilježniku ili poreznom tijelu za potrebe postupka kojega vode i dr. Vaše osobne podatke možemo dostaviti i ostalim primateljima, tj. fizičkim ili pravnim osobama koje su s nama u poslovnom odnosu, u svojstvu naših izvršitelja obrade, (npr. odvjetnici, pružatelji usluga očitanja stanja potrošnje plina, pružatelji IT usluga, vjerovnici, financijske ustanove, ovlašteni revizori/revizorska društva i dr.).
Ako za obradu Vaših osobnih podataka angažiramo druge fizičke ili pravne osobe koji će obrađivati Vaše osobne podatke isključivo u naše ime i prema našim uputama (izvršitelji obrade), na temelju pisanog ugovora angažirat ćemo samo one izvršitelje obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera koje udovoljavaju zahtjevima iz Opće uredbe o zaštiti podataka i propisa o zaštiti osobnih podataka te osiguravaju zaštitu Vaših prava i sigurnost obrade Vaših osobnih podataka.
Nadalje, Vaše osobne podatke možemo priopćiti, odnosno učiniti dostupnim trećim osobama u slučaju: ako izričito pisanim putem pristanete da se priopće pojedini povjerljivi podaci za određenu namjenu ili određenoj osobi.
  
Razdoblje čuvanja Vaših osobnih podataka
Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja.
U slučaju davanja privole za primanje obavijesti i korisnih informacija, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče.
U vezi s ugovorom o korištenju usluga voditelja obrade, razdoblje čuvanja određeno je vremenom trajanja tog Ugovora. Dokumentacija koju moramo čuvati i rokovi čuvanja dodatno su propisani npr. u Općem poreznom zakonu i dr.
Osim toga, osobne podatke čuvamo sve dok postoji zakonska mogućnost da budu postavljeni pravni zahtjevi temeljem ugovora o korištenju usluga voditelja obrade, a što uključuje i zakonom propisano razdoblje (npr. radi mogućnosti pokretanja postupka prisilne naplate) nakon pravomoćnog okončanja sudskog, upravnog ili drugog odgovarajućeg postupka pokrenutog radi ostvarivanja prava i obveza vezanih za ugovor o korištenju usluga voditelja obrade ili su u vezi s tim Ugovorom.
Ako određene osobne podatke obrađujemo na temelju privole, u slučaju povlačenja privole izvršit ćemo brisanje Vaših osobnih podataka, osim ako ne postoji druga pravna osnova za obradu ili ako je obrada Vaših osobnih podataka nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
 
Posljedice ako nam ne pružite svoje osobne podatke
Vaši osobni podaci su nam potrebni za  pružanje naših usluga.
Ako nam ne pružite osobne podatke ili to ne učinite u mjeri u kojoj su nam ti podaci potrebni, možda nećemo biti u mogućnosti ispuniti vaše zahtjeve odnosno izvršiti svoje obveze iz ugovora o korištenju naših usluga.
Molimo Vas da posebno obratite pozornost da ako zbog uskraćivanja potrebnih osobnih podataka kako je to naznačeno u predugovornim obrascima ne budemo u mogućnosti izvršiti svoju obvezu iz ugovora o korištenju naših usluga, ne možemo niti snositi odgovornost za neispunjenje ugovorne obveze s naše strane.
 
Vaša prava u vezi s obradom osobnih podataka
Uz uvjete propisane Općom uredbom o zaštiti podataka, imate sljedeća prava u vezi s obradom Vaših osobnih podataka:
a)  pravo na pristup osobnim podacima - pravo na dobivanje informacije o tome obrađujemo li Vaše osobne podatke te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i informacije, među ostalim, o obrađenim osobnim podacima, o svrsi obrade, roku pohrane i dr.
b)  pravo na ispravak - pravo na ispravak netočnih i pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka
c)  pravo na brisanje („pravo na zaborav“) - pravo na brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas ako, među ostalim, osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu za koju su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, ako ste povukli privolu za obradu ili ako ne postoji druga pravna osnova za obradu, ako su Vaši osobni podaci nezakonito obrađeni i dr.
Ovo pravo ima ograničenja pa se ne može primijeniti ako je obrada Vaših osobnih podataka nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili radi poštivanja naše pravne obveze kojom se zahtijeva obrada prema propisima koji nas obvezuju
d)  pravo na ograničenje obrade - pravo da od nas zatražite ograničenje obrade Vaših osobnih podataka (npr. kada osporavate točnost podataka, kada se protivite brisanju nezakonito obrađenih podataka itd.)
e)  pravo na prigovor - pravo na protivljenje obradi osobnih podataka koji se odnose na Vas i koje obrađujemo na temelju legitimnog interesa, uključujući i profiliranje. U tom slučaju možemo obrađivati osobne podatke koji se odnose na Vas isključivo ako dokažemo da naši legitimni razlozi za obradu nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili radi uspostavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
f) pravo na prenosivost podataka - pravo na zaprimanje i prijenos podataka drugom voditelju obrade ako ste nam osobne podatke pružili u strukturiranom obliku te u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu ako se obrada provodi automatiziranim putem i temelji na privoli, ugovoru ili propisima.
g) pravo na povlačenje privole - ako se obrada osobnih podataka temelji na Vašoj privoli imate pravo, bez ikakvih posljedica, u svakom trenutku povući svoju privolu dostavljanjem pisane obavijesti o povlačenju privole službeniku za zaštitu podataka, dolaskom u sjedište voditelja obrade ili putem korisničkog (web) sučelja, ako je primjenjivo. U tom slučaju više ne smijemo obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako ne postoji druga pravna osnova za njihovu obradu. Povlačenje privole ima učinak od trenutka kada je izjavljeno, što znači da ne utječe na zakonitost obrade Vaših osobnih podataka u razdoblju od davanja privole do njezina povlačenja.
 
Za ostvarivanje svih svojih prava u vezi s obradom osobnih podataka možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka.

Kako bismo mogli postupiti po Vašem zahtjevu za ostvarivanjem prava imamo pravo od Vas zatražiti dodatne informacije radi potvrđivanja Vašeg identiteta.
Ako Vaš identitet nećemo moći potvrditi, imamo pravo odbiti postupiti po Vašem zahtjevu.
 
Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu
Ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka nije u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr).
 
Ne dovodeći u pitanje Vaše pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu predlažemo Vam da se prije podnošenja pritužbe obratite našem službeniku za zaštitu podataka radi razjašnjenja spornih pitanja na mail:
 gpzo.zastitaosobnihpodataka@gpz-opskrba.hr
 

Puni naziv energetskog subjekta:
Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. za opskrbu plinom
Sjedište i adresa energetskog subjekta:
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
RAČUNI (IBAN):
Zagrebačka banka d.d. HR2623600001102024274
Privredna banka Zagreb d.d. HR3623400091110343158
Erste & Steiermärkische Bank d.d. HR7124020061100662212
Nova hrvatska banka d.d. HR4225030071111000400
Osoba ovlaštena za zastupanje:
Jeronim Tomas
  • direktor 
  • zastupa društvo samostalno i pojedinačno od 11.11.2021. godine
Centar za informiranje kupaca:
tel. 072 500-400
Ured uprave Društva:
tel. +385 (1) 6437-320
Matični brojevi i OIB:
Matični broj energetskog subjekta 080654572
Matični broj 2371090
OIB 74364571096