DE EN HR Centar za informiranje kupaca01 6184 601

Općenito o kvaliteti prirodnog plina

Zakon o energiji (NN 120/12) i Opći uvjeti opskrbe plinom - Prilog 1. Tablica 3. (NN br. 50/18) propisuju standardnu kvalitetu prirodnog plina.

Praćenje kvalitete prirodnog plina i izvještavanje o istoj u zakonskoj su ingerenciji operatora transportnog sustava (OTS ) tvrtke Plinacro d.o.o., operatora distribucijskih sustava (ODS), operatora sustava skladišta plina, operatora terminala za ukapljeni prirodni plin i opskrbljivača prirodnim plinom.

Prirodni ili zemni plin je fosilno gorivo koje se sastoji od metana (CH4) u udjelu od 85% do 98%, složenih ugljikovodika etana (C2H6) i propana (C3H8) i viših ugljikovodika te dušika (N2), ugljičnog dioksida (CO2)  i Kisika u udjelu od 2% do 15%. Plin je bez mirisa i okusa, lako je zapaljiv i eksplozivan.

Standardna kvaliteta prirodnog plina kojeg Gradska plinara Zagreb – Opskrba isporučuje krajnjem kupcu propisana je u Prilogu 1. - Tablica 3. koji je sastavni dio Općih uvjeta opskrbe plinom (NN 50/18). Sve vrijednosti odnose se na obujam plina od 1 m3 pri apsolutnom tlaku plina 101.325 Pa (1,01325 bar) i temperaturi plina 288,15 K (15°C).

PRILOG 1. Tablica 3. - STANDARDNA KVALITETA PLINA  (NN br. 50/18)
PRIRODNI PLIN

A. Kemijski sastav, mol %:
Metan (CH4) minimalno 85 %
Etan (C2H6) maksimalno 7 %
Propan (C3H8) i viši ugljikovodici maksimalno 6 %
Inertni plinovi (N2+CO2) maksimalno 7 %
Ugljični dioksid (CO2) maksimalno 2,5 %
Kisik (O2) maksimalno 0,001 %
B. Sadržaj sumpora, mg/m3:
Sumpor ukupni (S) maksimalno 30 mg/m3
Sumporovodik i karbonil sulfid ukupno (H2S+COS) maksimalno 5 mg/m3
Merkaptani (RSH) maksimalno 6 mg/m3
C. Gornja ogrjevna vrijednost Hg, kWh/m3
  maksimalno 10,28 kWh/m3
  maksimalno 12,75 kWh/m3
D. Donja ogrjevna vrijednost Hd, kWh/m3
  minimalno 9,25 kWh/m3
  maksimalno 11,47 kWh/m3
E. Gornji Wobbe – indeks Wg, kWh/m3
  minimalno 12,75 kWh/m3
  maksimalno 15,81 kWh/m3
F. Donji Wobbe – indeks Wd, kWh/m3
  minimalno 11,48 kWh/m3
  maksimalno 14,23 kWh/m3
G. Relativna gustoća d
  minimalno 0,56 kWh/m3
  maksimalno 0,70 kWh/m3
H. Točka rosišta, °C pri tlaku od 70 bar
vode minimalno -8 °C
ugljikovodika maksimalno -2 °C
I. Plin neodoriziran (osim plina u distribucijskom sustavu, bez mehaničkih primjesa, smola ili spojeva koji tvore smolu

Slika5