DE EN HR Centar za informiranje kupaca01 6184 601

Obavijest kupcima

Poštovani kupci plina,

Podsjećamo vas da je od 2012.g., sukladno odredbama Pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog plina i Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom određeno da se za utvrđivanje i obračun količine plina te za izražavanje jediničnih cijena iz područja plina kao mjerna jedinica koristi kWh.Sukladno odredbama Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom određeno da se za utvrđivanje i obračun količine plina te za izražavanje jediničnih cijena iz područja plina kao mjerna jedinica koristi kWh.

Od 2014.g., promjenom zakonske regulative došlo do sljedećih promjena na računima za potrošnju prirodnog plina:

  • obračunska mjerna mjesta su svrstana u tarifne modele (TM1 do TM12) ovisno o potrošnji prirodnog plina u prethodnoj godini i
  • obračunskim mjernim mjestima je dodijeljen faktor korekcije, koeficijent kojim se množi vrijednost obujma plina izmjerena na plinomjeru pri radnim uvjetima mjerenja da bi se dobila vrijednost obujma plina koja odgovara standardnom stanju plina
Podatke o tarifnim modelima i faktorima korekcije, mi kao opskrbljivač, zaprimamo od operatora distribucijskih sustava sukladno Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava (NN 50/18).
Za potrošnju plina kupaca kategorije kućanstvo primjenjuje se propisana cijena plina:
  • od 01.01.2018.g. do 31.03.2018.g. Prilog 1. Odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2018. godine (NN 127/2017).
  • od 01.04.2018.g. do 31.07.2018.g. Prilog 1. Odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. srpnja 2018. godine (NN 23/2018).
  • od 01.08.2018.g. do 31.03.2019.g. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019. (NN 60/2018 i 61/2018)
Cijena se primjenjuje za kupce kategorije kućanstvo (javna usluga opskrbe plinom) ovisno o tarifnom modelu, na očitane količine plina, korigirane faktorom korekcije i preračunate u energiju osnovom donje ogrjevne vrijednosti plina za obračunski period. Sve navedene podatke, osim krajnje cijene opskrbe plinom, GPZ - Opskrba d.o.o. zaprima od operatora distribucijskih sustava.

Fiksna mjesečna naknada obračunava se također ovisno o tarifnom modelu i od 01.01.2018.g. do 31.03.2019.g. se primjenjuju naknade propisane  već spomenutim Odlukama o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe.

Tarifni model kupaca koji se opskrbljuju plinom putem zajedničkih kotlovnica utvrđuje se osnovom ukupne potrošnje plina zajedničke kotlovnice.
 
 
Izračun energije isporučenog plina

Sukladno članku 56. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN 50/18), količina plina se izražava u m3 kao cjelobrojna vrijednost te se sukladno članku 58. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava, energija isporučenog plina utvrđuje se kao umnožak količine plina i iznosa ogrjevne vrijednosti isporučenog plina za određeno obračunsko razdoblje, a izražava se kao cjelobrojna vrijednost u kWh.

Iznos ogrjevne vrijednosti odnosi se na donju ogrjevnu vrijednost plina za obračunski period, izražen u kWh/m3, zaokruženo na šest decimalna mjesta sukladno članku 58. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN 50/18).
Operatori distribucijskih područja (distributeri plina) dostavljaju nam, kao opskrbljivaču plinom, podatke o očitanjima plinomjera, faktoru korekcije i ogrjevnoj vrijednosti te su pritom dužni pridržavati se zakonske regulative, a istu je Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. kao opskrbljivač plinom dužna primijeniti prilikom obračuna potrošnje prirodnog plina.

Opskrba u obvezi javne usluge – opskrba plinom koja se u općem gospodarskom interesu obavlja po reguliranim uvjetima radi osiguravanja sigurnosti, redovitosti, kvalitete i cijene opskrbe kućanstava (Zakon o tržištu plina NN 18/18).

Kućanstvo – Kupac iz kategorije kućanstvo znači krajnji kupac koji kupuje plin za potrošnju u vlastitom kućanstvu (Zakon o tržištu plina NN 18/18).
 
S poštovanjem,
Vaša Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o.

 

Slika3