DE EN HR Centar za informiranje kupaca01 6184 601

Obavijest kupcima

Poštovani kupci plina,

Obračunska mjerna mjesta svrstana su u tarifne modele (TM1 do TM12) potrošnji prirodnog plina u prethodnoj godini sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (Narodne novine, br. 108/20).
Obračunskim mjernim mjestima je dodijeljen faktor korekcije, koeficijent kojim se množi vrijednost obujma plina izmjeren na plinomjeru pri radnim uvjetima mjerenja da bi se dobila vrijednost obujma plina koja odgovara standardnom stanju plina.
Tarifni model i faktor korekcije dodjeljuje distributer plina sustava sukladno Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava (NN 50/18, 88/19, 36/20).
Sukladno odredbama Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom određeno da se za utvrđivanje i obračun količine plina te za izražavanje jediničnih cijena iz područja plina kao mjerna jedinica koristi kWh. Izračun iz m3 u kWh vrši se prema izmjerenoj donjoj ogrjevnoj vrijednosti za obračunsko razdoblje (Hds).

Za potrošnju plina kupaca kategorije kućanstvo primjenjuje se cijena plina propisana od regulatora Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA)

  • Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2021. (Narodne novine, br. 28/21, 33/21)
Pregled cijena po distribucijskim područjima za javnu uslugu opskrbe plinom možete pronaći na ovoj poveznici.

https://www.gpz-opskrba.hr/pregled-cijena-po-distribucijskim-podrucjima-gpz-opskrbe/1735

Cijena se primjenjuje za kupce kategorije kućanstvo (javna usluga opskrbe plinom) ovisno o tarifnom modelu, na očitane količine plina, korigirane faktorom korekcije i preračunate u energiju osnovom donje ogrjevne vrijednosti plina za obračunski period. Sve navedene podatke, osim krajnje cijene opskrbe plinom, GPZ - Opskrba d.o.o. zaprima od operatora distribucijskih sustava.

Fiksna mjesečna naknada ne ovisi o potrošnji plina i obračunava se ovisno o tarifnom modelu sukladno već spomenutoj Odluci o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe.

Tarifni model kupaca koji se opskrbljuju plinom putem zajedničkih kotlovnica utvrđuje se osnovom ukupne potrošnje plina zajedničke kotlovnice.
 
Izračun energije isporučenog plina

Sukladno članku 56. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN 50/18, NN 88/19, 36/20), količina plina se izražava u m3  kao cjelobrojna vrijednost te se sukladno članku 58. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava, energija isporučenog plina utvrđuje kao umnožak količine plina i iznosa ogrjevne vrijednosti isporučenog plina za određeno obračunsko razdoblje, a izražava se kao cjelobrojna vrijednost u kWh.

Iznos ogrjevne vrijednosti odnosi se na donju ogrjevnu vrijednost plina za obračunski period, izražen u kWh/m3, zaokruženo na šest decimalna mjesta sukladno članku 58. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN 50/18, NN 88/19, 36/20).
Operatori distribucijskih područja (distributeri plina) dostavljaju nam, kao opskrbljivaču plinom, podatke o očitanjima plinomjera, faktoru korekcije i ogrjevnoj vrijednosti te su se pritom dužni pridržavati zakonske regulative, a istu je Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. kao opskrbljivač plinom dužna primijeniti prilikom obračuna potrošnje prirodnog plina.

Opskrba u obvezi javne usluge –  opskrba plinom koja se u općem gospodarskom interesu obavlja po reguliranim uvjetima radi osiguravanja sigurnosti, redovitosti, kvalitete i cijene opskrbe kućanstava (Zakon o tržištu plina, NN 18/18, NN 23/20).

Kućanstvo – krajnji kupac koji kupuje plin za potrošnju u vlastitom kućanstvu (Zakon o tržištu plina, NN 18/18, NN 23/20).
 
S poštovanjem,

Vaša Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o.