DE EN HR Centar za informiranje kupaca01 6184 601

Unutarnja organizacija Društva

Unutarnja organizacija Društva od 01.09.2016.g.*

I.    Uprava Društva
 • Upravu Društva čine članovi Uprave - direktori Društva sukladno Izjavi o osnivanju
II.   Ured Uprave Društva

III.  Služba za informatiku

IV. Služba za unutarnju reviziju i kontrolu

V.  Sektor trgovine prirodnim plinom
 • Služba za nabavu  prirodnog plina, nominacije i analitiku                                                     
       -  Odjel za nominacije                                                                                
       -  Odjel za nabavu, analitiku, marketing i izvještavanje
 • Služba ugovaranja i prodaje prirodnog plin                                             
       -  Odjel za prodaju prirodnog plina poduzetništvu                                       
       -  Odjel za prodaju prirodnog plina kućanstvima
VI. Sektor ekonomskih poslova
 • Služba kontrole potrošnje, naplate i odnosa s kupcima                                         
       -  Odjel kontrole potrošnje i naplate                                                                  
       -  Odjel za odnose s kupcima
 • Služba financija, računovodstva, obračuna i fakturiranja                                      
       -  Odjel financija                                                                                         
       -  Odjel računovodstva                                                                                             
       -  Odjel obračuna i fakturiranja   
 • Odjel poslovnog planiranja i izvještavanja
VII. Sektor pravnih poslova
 • Služba pravnih poslova
       -  Odjel pravnih poslova i ljudskih potencijala                                              
       -  Odjel zajedničkih poslova
 • Odjel unaprjeđenja kvalitete poslovanja

* Pravilnik o unutarnjoj organizaciji društva Gradske plinare Zagreb - Opskrbe d.o.o. od 01.09.2016.g.

Puni naziv energetskog subjekta:
Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. za opskrbu plinom
Sjedište i adresa energetskog subjekta:
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
RAČUNI (IBAN):
Zagrebačka banka d.d. HR2623600001102024274
Privredna banka Zagreb d.d. HR3623400091110343158
Erste & Steiermärkische Bank d.d. HR7124020061100662212
Sberbank d.d. HR4225030071111000400
Osobe ovlaštene za zastupanje:
Igor Pirija
 • direktor 
 • zastupa društvo samostalno i pojedinačno od 11.03.2019. godine
Igor Šadura
 • direktor
 • zastupa društvo samostalno i pojedinačno od 11.03.2019. godine
Centar za informiranje kupaca:
tel. +385 (1) 6184-601
Ured uprave Društva:
tel. +385 (1) 6437-320
fax. +385 (1) 6429-456
Matični brojevi i OIB:
Matični broj energetskog subjekta 080654572
Matični broj 2371090
OIB 74364571096